Dienstag, 10. September 2019

دمی در حد مجنونم
دمی عاشق تر از مجنون
بر این باور سزاوارم
گذر باید کنم ازخون
نمی ماند کسی داءیم
زاسب چوبی دنیا
نمی افتد خدا بیرون
کنارم سایه ها پرخون
تمام ریشه ها از خون
شبح میاید از ان دور
چو انهایی که خود درخون
مزدا

Mittwoch, 27. März 2019

تو از چه روی با دل خود تار میزنی
از درد روزگار چنین زار میزنی
گر از دو چشم خویش پریشان شدی چه سود
دل را به خشم خویش به افکار میزنی
سرو است قامت ابروی یار ما
مهتاب وار بوسه به یک خار می زنی
شاید نشسته شبنم دلدار بر رخت
با ریشه های خشک خرمن گل دار می زنی
نور ستارگان که هماهنگ در شب اند
خورشید سرد ٬ به گرم گرفتار می زنی
گریان چو چشم مادر تاریک روز من
بر هر دری شبانه به ناچار می زنی
مست نکرده ای که شدی رازدار خود
رازت شقایق است که بر دار می زنی
سودای اشک شاهد بی انتهای من
مویم به کهکشان مادر بیمار ٬ میزنی
مزدا

Dienstag, 19. Februar 2019

این دشت٬ تشنه به اب است یا که خون
در دست ساقی سلامی است  تا جنون
بردار ازدلم غم افاق روز را
با این سراب غرقه به خون مرگها فزون
شمشیرو شیر به دامان افتاب
چون پهنه سفیدی عالم شود برون
سرسبزیم چه بهایی است تا به سرخ
ققنوس پر کشد چوسیا وش بدشت خون
مزدا

Sonntag, 3. Februar 2019

شاخه ها از ریشه در خون
ارزو ها یاد مجنون
افتاب درماه زیتون
ای وطن بی تن مباش
در قمارعشق غرقم
بی تو مردابی زدردم
بسته در باران سردم
ای وطن بی تن مباش
بوی درمان میدهی تو
درد پایان میدهی تو
جان به یاران میدهی تو
ای وطن بی تن مباش
تن نه از تن های بی جان
راویان شهر پیران
شاهدان صبح انسان
ای وطن بی تن مباش
مزدا

Dienstag, 1. Januar 2019

ای که از غافله عشق جدا افتادی
لذت عشق ندانی به خطا افتادی
هرکه بیمار شود دست به دامان خداست
روی پیشانی خود بین بکجا افتادی
سفر عشق پر از لذت نا کامی هاست
نشکند بال دو عاشق چو زپا افتادی
گر نشینی خطری نیست ولی عشقی نیست
نقش دل را چه کنی از دل ما افتادی
میروم تا که زنم بند به بند دل خویش
گرمی عشق چو با بند وفا افتادی
(مزدا)

Montag, 31. Dezember 2018

تو هم با من بیا٬مهتاب تنهاست
خمیر عشق در دریا است٬دریاست
توهم با من بیا٬ جشمم پر اب است
که زیر چشمه ها غوغاست٬زیبا ست
توهم بامن بیا اینجا کویریست
که زیر بوته اش جا پای دریاست
تورا با من زمانی زندگی بود
ولی اکنون درختی خشک پیداست
من و تو خاک را با خون نویشتیم
بمان در خون که خون خاک دریاست
(مزدا)

Sonntag, 30. Dezember 2018

شب بیداری یاران همه را مست کنید
تا نبینند خرافات ودگر های شما
(مزدا)